اظهارات جالب رییس سازمان استاندارد درباره کیفیت خودروها/ چرا در تولید خودروهای کیفی عقب ماندیم؟

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که در 8 سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند تولید نشده است گفت: 9 استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.