بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی های نوآور نقشی مهم بر عهده گرفته است

معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نقش مهم بانک توسعه تعاون در حمایت از تعاونی های نوآور تاکید ورزید.