بررسی فرهیختگان نشان می‌دهد: آمار جمعیت 15ساله و بیشتر کشور در زمستان 1401 نشان می‌دهد از کل 64 میلیون نفر در این بازه، حدود 26 میلیون نفر جمعیت فعال (جمعیت بیکار یا شاغل) بوده‌اند و نرخ مشارکت اقتصادی 40.5 بوده است. در مقابل نیز جمعیت غیرفعال کشور نیز به بیش از 38 میلیون نفر می‌رسد که قاعدتا در محاسبات جزء جمعیت بیکاران محسوب نمی‌شوند البته این موضوع به معنای بیکاری تمام جمعیت 38 میلیونی نیست اما باید به این مبحث نیز توجه کرد.

به گزارش نسیم اقتصاد، از سوی دیگر نگاهی به رتبه جهانی ایران در مشارکت اقتصادی گویای وضعیت خوبی برای کشور نیست چراکه ایران با نرخ مشارکت اقتصادی 41.9 درصدی خود در سال 2021، در رتبه 167 جهان قرار دارد. این درحالی است که متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا حدود 59.5 درصد بوده و کشورهایی همانند لبنان، ترکیه، پاکستان و عربستان اگرچه از نرخ متوسط جهانی نرخ مشارکت اقتصادی کمتری دارند اما رتبه بهتری را نسبت به ایران دارند.

نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ فعالیت اقتصادی عبارت از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار.

لینک کوتاه
بازار کار نرخ مشارکت اقتصادی فعالیت اقتصادی

اخبار مرتبط