میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان آبان سال جاری، معادل 142میلیون و 768 هزار و 983 تن بوده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، رشد 8 درصدی را نشان می‌دهد.

 به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، میزان تخلیه کالاهای نفتی تا پایان آبان 1401 در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی معادل 18 میلیون و 505 هزار و 139 تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی 34 میلیون و 543 هزار و 36 تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل 53 میلیون و 48 هزار و 175 تن بوده که حاکی از رشد 14 درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی، رشد 7 درصدی در بخش تخلیه کالاهای غیرنفتی و رشد 14 درصدی در بخش تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
 
بارگیری کالاها
 
میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی 8 ماهه نخست سال جاری معادل 51 میلیون و 878 هزار و 449 تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی 37 میلیون و 842 هزار و 359 تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل 89 میلیون و 720 هزار و 808 تن بوده است که در مجموع حاکی از رشد 7 درصدی بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
 
تخلیه‌ و بارگیری کالا

                                                                                
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی تا پایان آبان  1401، معادل 70 میلیون و 383 هزار و 588 تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی 72 میلیون و 385 هزار و 395 تن بوده است. همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل 142 میلیون و 768 هزار و 983 تن بوده که حاکی از رشد 14 درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای نفتی، رشد 3 درصدی در بخش تخلیه‌وبارگیری کالاهای غیرنفتی و رشد 8 درصدی در بخش تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی، ‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
 
عملیات کانتینری
 
 تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز تا پایان آبان سال جاری، معادل 1 میلیون و 664 هزار و 494 TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری 1 میلیون و 498 هزار و 498 TEU طی مدت مشابه سال 1400، رشد 12 درصدی را نشان می‌دهد.

لینک کوتاه
رشد هشت درصدی تخلیه کالا بنادر کشور