بر اساس گزارش بانک مرکزی، در شش ماهه سال جاری شـاخص‌های تعـداد و ارزش سـهام معامله‌شده نسبت به دوره مشابه سـال قبل از لحـاظ تعداد 11 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 25 درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، بانک مرکزی در گزارشی به بررسی شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس پرداخته است که طبق آن، در شهریورماه امسال بالغ بر 90.4 میلیارد سهم به ارزشی بیش از 45 هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.
 
همچنین، در این ماه شاخص‌های تعداد و ارزش سهام معامله‌شده به‌ترتیب به اعداد 429.5 و 1017.5 رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد 30 درصد و از لحاظ ارزش 9.7 درصد کاهش یافت و نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص‌های مذکور بـه‌ترتیب 59 درصـد و 71.3 درصد کاهش نشان می‌دهد.
علاوه بر این، در شش ماه اول سال جاری بالغ بر 875.5 میلیارد سهم به ارزشی حدود 395.7 هزار میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد.
 
از سوی دیگر، در ایـن دوره متوسـط شـاخص‌های تعـداد و ارزش سـهام معامله‌شده به‌ترتیب به اعداد 693.3 و 1471.5 رسید که نسبت به دوره مشابه سـال قبل از لحـاظ تعداد 11 درصد افزایش و از لحاظ ارزش 25 درصد کاهش نشان می‌دهد.

لینک کوتاه
کارنامه بورس سـهام معامله‌شده