طبق اعلام مرکز آمار ایران، در سال 1400 متوسط هزینه‌ سالانه‌ یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی به ترتیب 93 و 52 میلیون تومان بوده است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با قدمتی 50 ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور و استان‌هاست. در سال 1400 تعداد خانوارهای آمارگیری شده در این طرح 19618 خانوار نمونه در نقاط شهری و 18370 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور بوده است.
 
نگاهی به اهم نتایج طرح در سال 1400 در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که:
 
- متوسط هزینه کل خالص سالانه‌ی یک خانوار شهری 925017 هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 49 درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار شهری 246537 هزار ریال با سهم 27 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 678480 هزار ریال با سهم 73 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه گوشت با سهم 21 درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با 49 درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
 
- متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار شهری 1124217 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، 51 درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال 1400 رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که32, 6 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 16.5درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 50.9 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
 
- مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1399 نسبت به سال 1400 نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده از اجاق گاز از 98.9 به 98.8، تلویزیون رنگی از 98.1 به 97.6، جاروبرقی از 91.5 به 92.1، ماشین لباسشویی از87.3 به 88.1، یخچال فریزر از 71.9 به 70.8، اتومبیل شخصی از 53.1 به 53.9، ماکروویو و فرهای هالوژن دار از 12.4 به 11.9 و ماشین ظرف‌شویی از 7.6 به 8.3 درصد تغییر یافته است.
 
- در سال 1400، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی 95.2 درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.
 
- متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی 519119 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 52.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستای 207034 هزار ریال با سهم 40 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی 312085 هزار ریال با سهم 60 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌ای آن با 22.0 درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 31.0 درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
 
- متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 637132 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل 51.5 درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که 33.9 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 31.2 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی و 35.0 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
 
- مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1399 نسبت به سال 1400 نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده از اجاق گاز از 98.3 به 98.5، تلویزیون رنگی از 95.6 به 95.1، جاروبرقی از 67.5 به 68.9، ماشین لباسشویی از 58.1 به 59.8، یخچال فریزر از 52.7 به 55.2، اتومبیل شخصی از 34.1 به 35.9، ماکروویو و فرهای هالوژن دار از 1.6 به 2.1 و ماشین ظرف‌شویی از 0.4 به 0.5 درصد تغییر یافته است.
 
- در سال 1400 عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی 78.1 درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و 11.1 درصد نفت سفید بوده است.

لینک کوتاه
خانوارها هزینه نوع سوخت مصرفی طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار