گزارش سفر وزیر صمت به سوریه

لینک کوتاه
سوریه وزیرصمت