طی 8 ماه اخیر در تهران قیمت ملک 10 برابر شده است. قیمت زمین و ملک هر ساله یک رشد نسبتا معقول نسبت به تورم داشته اما رشد 10برابری آن خبر از یک توطئه می‌دهد که از حوصله تحلیل اقتصادی بیرون است.

به گزارش نسیم اقتصاد، روزنامه رسالت نوشت: باید علل آن‌را در حوزه امنیت ملی با داده‌هایی از معاملات بزرگی که ابتدا در مناطق 1 و 2 و 3 و تسری آن به مناطق دیگر تهران و حتی سراسر کشور می رسد ، جستجو کرد. این توطئه از پیش طراحی شده، رکود و گرانی مسکن را دامن زده است. کاری به این نداریم که توطئه بوده یا نبوده ، این به نهادهای نظارتی و امنیتی مربوط است. اما صاحبان درآمد اتفاقی نجومی که چندین نسل آینده خود را با این درآمدها می‌توانند تأمین کنند، آیا نباید مشمول مالیات اتفاقی شوند؟

لینک کوتاه
قیمت ملک تهران دولت سیزدهم

اخبار مرتبط

نظرات شما