مجلس یک ماه می‌شود که جانب بازنشستگان تامین اجتماعی را گرفته است اما دولت هنوز اصرار دارد تا افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان در حد همان 10 درصد باقی بماند.

به گزارش نسیم اقتصاد، تجارت‌نیوز نوشت: دلیل این سرسختی مقاومت دولت چیست؟ برخی علت را حفظ آبروی دولت در نزد افکار عمومی می دانند، دیدگاهی که بعد از عقب نشینی دولت در خصوص افزایش حقوق کارگران شاغل می‌تواند منطقی و قابل قبول هم باشد.
 
برابر این باور خوشبینانه، دور از انتظار نیست که با افتادن آب‌ها از آسیاب، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت چراغ خاموش از 10 درصد به 38 درصد تغییر خواهد کرد.
 
در مقابل اما برخی دیگر با دیدی غیر خوشبینانه به ماجرا نگاه می‌کنند و معتقند که دولت برای پیش برد برنامه‌های اقتصادی خود قصد دارد تا حقوق و دستمزد عموم شاغلان و بازنشستگان را هرچه بیشتر پایین نگه دارد.
 
شاهد ادعای این دیدگاه نیز تفاوتیست که میان میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر بازنشستگان وجود دارد.
 
افزایش 10 درصدی از کجا آمد؟
 
افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان که این همه دولت برای حفظ آن اصرار دارد، ریشه در قانون بودجه سال 1401 دارد. اما به نظر می‌رسد که مبنای همین افزایش هم ایراد دارد و نویسندگان قانون بودجه با نادیده گرفتن شرایط ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در این باره تصمیم گیری کردند.
 
درحالی که این ماده قانونی به صراحت تاکید دارد تا ضرایب ریالی حقوق کارکنان براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یابد اما در قانون بودجه سال 1401 این ضریب 10 درصد تعیین شد و این درحالی است از سوی بانک مرکزی نرخ تورم 40 درصد تعیین شد.
 
علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این باره می‌گوید: در نگارش قانون بودجه سال 1401 به تکلیف قانون مدیریت خدمات کشوری توجهی نشده است و از این نظر نحوه افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته اشکال قانونی دارد. وقتی تورم 40 درصد است، چطور ضریب افزایش حقوق کارمندان باید 10 درصد تعیین شود؟

لینک کوتاه
دولت افزایش حقوق بازنشستگان

اخبار مرتبط

نظرات شما