موسسه اعتباری ملل در راستای حمایت از مستاجرین بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجرین اقدام نمود.

به گزارش نسیم اقتصاد: تسهیلات ودیعه مسکن در موسسه اعتباری ملل در پایان سال 1400 از لحاظ تعداد 73 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل رشد داشته است. گفتنی است :موسسه اعتباری ملل در سال 1400 تعداد 7160 فقره تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت نمود.

لینک کوتاه
رشد ۷۳ درصدی تسهیلات مستاجرین موسسه اعتباری ملل